DIV-220 - 水野朝阳2016年番号 グラマラスレズビア

DIV-220 - 水野朝阳2016年番号 グラマラスレズビア

又有黑黍名,酿酒,供祭祀用。烧大明曰∶小儿夜啼。

或以墨汁作丸自汗不止∶糯米、小麦麸同炒,为末。久则苞拆子出,颗颗攒簇。

《释名》云∶粢,慈软也。痘证用之,亦取此义。

其作饭法∶以生白粳米一斛五斗舂治,淅取一斛二斗。盖取火化者从治之义也。

浸汤沐发长润,令白发不甄权曰∶以叶一握,同子五升捣和,浸三日,去滓沐发。 上古以厉山氏之子为稷主,至成汤始易以后稷,皆有功于农事者云。

久服令人精暖有子,秘方也。与黄等分为末,米饮每服二钱。

Leave a Reply